#112672

aron david
משתתף

הניתוק הוא ב DC . גם שם יש זרם גבוה?

יש סימנים של חום. המגעים שחורים ושרופים.

יכול להיות שצריך סוג מסויים של מוליך?

תודה אריאל. תודה יודה.