#112705

nati777
משתתף

מדובר במגרש ל500 צופים…

יכול להיות שהחיבור יוגדל ל630A

לא ברור לי עניין חיבור עמודי התאורה במגרש

הרי אין להוציא מוליך הארקה ממתקן מאופס וכאן אנו מוציאים מוליך 35CU מהפשה”פ שבו בוצע האיפוס לעמודי התאורה

האם אין הדבר מנוגד לתקנות החשמל?