#112728

difrentional
משתתף

שלום,

לפי 26 (א): כל גנרטור ייבדק על ידי חשמלאי – בודק,  בעל רישיון מתאים, לפני הפעלתו הראשונית, לאחר ביצוע שינויים בו, וכן אחת לחמש שנים לפחות. 

השאלה אם בוצעו שינויים בו? שים לב שהתשובה מחולקת לשני חלקים: הלוח ומערכת ההחלפה. כאשר אתה מחליף רכיבים בלוח (מחדש) אחד לאחד לדעתי אין צורך בבודק מוסמך. כאשר אתה מזמין לוח קומפלט עם שדות נפרדים (שמין הסתם שונה מהלוח הישן)  וכדומה זהו שינוי יסודי לדעתי צריך בודק מוסמך שיאשר את הלוח. החלק השני זו מערכת ההחלפה שדרושה אישור חברת חשמל. אם יש טעות בתשובה אשמח לתיקון.