#112737

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

פונקציה G היא אחת מפונקציות ההגנה של המפסק.

היא מיועדת להפסיק זרמי קצר לאדמה וניתן לכוונן אותה לזרם קצר לאדמה שעוצמתו החל מ-20% מהזרם הנקוב של המפסק.

תקנות החשמל קובעות שהמפסק יפסק מיידית או לכל היותר תוך פחות מ-5 שניות בעת קצר לאדמה ולכן אם קיימים התנאים הללו במעגל, הוא נחשב מוגן.

פונקציה G אינה עונה לדרישות פחת כהגנה בלעדית כי היא חלק מובנה מהגנות המפסק ולא יחידה נפרדת.