#112778

aron david
משתתף

המערכת משמשת כמקור (ולא כפוטנציאל גבוה) הזרם זורם בין המופעים ולאפס (ולא בין חברת חשמל למערכת, או בין מערכת לחברת חשמל). וזה כמו חיבור של שנאים במקביל וכמו רשת החשמל שהיא טבעתית והזרם מגיע מכיוונים שונים לפי עכבות המקורות