#112783

difrentional
משתתף

הסיבה היחידה שאני משער שאסור על מנת למנוע זרמי זליגה או קצרים מהצרכנים בלוח המשני דרך הפה”פ המשני והארקת היסוד. אם יש טעות אשמח לתיקון