#112794

YUDA
משתתף

אריאל, רשמת ששימוש בהדקי הגנרטור כמקור לעירור מחייב מתח התחלתי של הגנרטור.

האם לא ניתן להסתמך על המגנטיות השיורית שתתחיל את ההתנעה? (כמובן בתנאי שזרם העירור זהה לכיוון שהיה בהפעלה קודמת).