#112837

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הקופסה הנ”ל חייבת להכיל מבטחים ולכן היא נחשבת לוח חשמל. 

היציאות ממנה לבתי תקע צריכים להיות מוגנות על ידי מבטח מתאים ומפסק מגן.

ההסתעפות לבתי תקע אחרים אינה מתייחסת לשיטת ההתקנה והיא אסורה בכל מקרה. ראו החלטת ועדת הפירושים בנושא זה.

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib12/08-98.pdf