#112886

difrentional
משתתף

על פניו נראה שישנו מבנה מאופס Tn-cs צמוד למבנה  מוגן TT וזהו מצב אסור. בנוסף יתכן שרמת המתח בין האפס להארקה של 25 וולט יכולה לנבוע כתוצאה מחיבור זה עקב תחום השפעת אלקטרודת הארקת היסוד. יש לבצע השוואת פוטנציאלים נאותה במבנה הישן ולחבר לפה”פ הקיים במבנה הישן. מתקנות החשמל:  אין חובה להתקין הארקת יסוד בתוספת למבנה קיים שאין בו הארקת יסוד, אולם אם תותקן הארקת יסוד היא תחובר למערכת הארקה הקיימת במבנה.