#112988

aron david
משתתף

הערה

בודקי חברת חשמל קיבלו לפני תקופה הוראה לא לאשר הסתמכות על צנרת מים בלבד אפילו שהיא נותנת ערך מצויין. ויש להוסיף אלקטרודה\יסוד