#114103

shlomo
משתתף

שלום,

אם חיבור הקיר (בית התקע) המזין את המשאבה מוזן כקו נפרד מלוח החשמל,

תוכל להזין אותו דרך מגען מתאים, כך תוכל לשלוט על הפעלת המשאבה ובנוסף מגע פתוח פנוי במגען 

יכול לשמש הפעלת נורה או כל אינדיקציה על פעולת המשאבה. יתרון נוסף, שימוש במגען מתאים יאפשר 

הזנת המשאבה במתח נמוך ומעגל בקרה במתח נמוך מאוד.