#114104

difrentional
משתתף

אולי מומלץ שתשלח את הדגם של המשאבה (רק מניח שזו משאבה שמגיעה עם מצוף משלה) ותסביר יותר ברור איזו סוג אינדיקציה אתה רוצה? אינדיקציה של אספקת מתח למשאבה  או אינדיקציה שהמשאבה עובדת (מושכת זרם)? שני דברים שונים.