ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל הזנת חדר מכונות (בריכה ביתית) אחרי או לפני פחת מענה ל־הזנת חדר מכונות (בריכה ביתית) אחרי או לפני פחת

#114108

aron david
משתתף

לחבר לפני הפחת של הבית.

רק מעגלים בדירה צריכים להיות מוגנים ע”י פחת ולא קווי הזנה ללוחות משנה.