#114128

difrentional
משתתף

לדעתי כן. 

“אתר רפואי” – חדר או מערך חדרים המיועד לבדיקה, אבחון, אשפוז וטיפול רפואי, לרבות טיפול רפואי-קוסמטי

אין התייחסות האם מדובר במטופל אדם, או בעל חיים.

לכן בית חולים וטרינרי המכיל חדר ניתוחים, רנטגן, MRI וכדומה הינו אתר רפואי לכל דבר