#114136

Samy
משתתף

לכל החברים 

בניספח המצורף לתקנות חצרים הרפואיים יש איזכור לוטרינר ולפי מיטב זיכרוני הדרישות הם מפסק מגן 

TT TNC S TN S  לא זכור לי דבר נוסף 

מחר אכנס לתקנות ואדייק יותר 

לכן לא נידרש לחדר ניתוח וטרינרי את כל ההגבלות המאוד כבדות הדרושות לאדם 

בברכה 

סמי רז