#114172

Samy
משתתף

לשהר ערב טוב 

בקשר לשאלה 1 חסר המרחק הין השנאי לגוף התאורה 

בקשר לשאלה 2 ילפי המתואר יש להגדיל את חתך הכבל לפחות ל4ממ’ 

וגם חסר המרחק בין השנאי לנקודה המרוחקת ביותר 

יש תבלה המחשבת מרחק \הספק אם אבדוק איפה הנחתי אותה 

בהצלחה 

סמי רז