#114216

YUDA
משתתף

זרם ההלם גדול מהזרם המתמיד בגלל רכיב הזרם הישר, לכן זרם ההלם מחושב רק ברשת שהרכיב ההשראותי שלה משמעותי.

אם החישוב שלך R/X נכון, משמעות הדבר שהרשת שלך היא כמעט ללא רכיב השראותי (ביחס לרכיב הממשי), ולכן אפשר להזניח את רכיב הזרם הישר ומקדם ההלם יהיה 1 (בקירוב טוב).