#114231

Adnan
משתתף

שלום יוסי,

למרות מה שרשום בחוק החשמל

לדעתי ערכי בידוד בין פסי צבירה תקינים כאשר הצרכנים מנותקים מהם, צריכים להיות הרבה יותר גדולים מ 1.5 מגה אוהם..הערכים בחוק החשמל הם ערכי סף מינמליים.

האם אתה בטוח שלא מחוברים מנורות סימון, מגני מתח יתר, מערכות החלפה ?