#114285

assis13
משתתף

שלום רב

 

לחדד את השאלה של קובי

האם באתר בנייה שבו משתמש הקבלן בגנרטור לצורכי עבודות חשמל באתר יש בעייה עם גנרטור בשיטת זינה צפה ?

לבניין בודד או למס’ בניינים סמוכים שהקבלן בונה כפרוייקט

תודה