#114299

ron
משתתף

אייל התשובה לא ברורה 

עמ 20 אין שום ציור זה תוכן העניינים 

מה זה כבל חשוף ? כבל זה תמיד עם בידוד . 

לא ראיתי בסקיצה שהבאת כאן שכתוב חול ים . 

 פרק ז – התקנת כבל באדמה 

בסעיף 35 כתוב: תחתית התעלה וכו’…

מרופדת בשכבת חול וכו’… לא צוין שזה חול ים .  

רון