#114318

Samy
משתתף

למתן ערב טוב 

מפסק מגן שלא מגיב טוב בפעם הראשונה 

סביר להניח שבעט הצורך גם לא יגיב כראוי 

לכן מומלץ וחובה להחליפו ולבדוק אותו לתקינות עי’ מכשיר 

לא פעם גם מפסק מגן חדש לא מגיב כראוי

בברכה

סמי רז