#114321

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני רואה מניעה להתפצל ממעגל כוח למעגל תאורה.

בתקנות העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים מופיע ההיתר הבא:

(ה) במעגל של דירת מגורים, המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר, יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ”ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ”ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.