#114324

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במתקן שמחובר מכבר לרשת החשמל כשבעל המתקן מבצע שינוי פנימי, שינוי יעוד, הוספת מבנה או שינוי יסודי, יכול בודק פרטי לאשר את ההתקנה כשהוא פועל מתוקף בקשתו של בעל הרשת. 

במקרה זה עליך להחליט האם שיטת ההגנה בפני חשמול שננקטה במתקן הנבדק תקינה ולתת אישור חיבור אם המתקן תקין.

כלל זה אינו חל אם גדל גודל החיבור במתקן או מבוצע שינוי המשפיע על המפסק או הלוח הראשי.