#114325

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עליך להתקין עמדת טעינה קבועה בחניון על פי הנחיות מנהל מינהל החשמל להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי (19.11.19)

 https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/hanhayot_minhal

עמדת הטעינה תהיה משולטת תוך ציון ברור של מקור הזינה.

ההתקנה לכל אורכה תהיה התקנה סמויה (או באמצעות כבל המותקן בתוך צינור משולט בתוך המובל).

העמדה תהיה מוגנת בפני חשמול באמצעות מפסק מגן בהתאם לנדרש בהנחיה.