#114332

assis13
משתתף

שלום רב

אם אני מבין נכון את חוק החשמל אז מותר השימוש בזינה צפה באתר בנייה כמובן במגבלות זהירות המצוינות בחוק.

שאלתי היא האם מותר בשיטה זו לחבר מס’ בניינים באתר בנייה עם גנרטור אחד או לכל בניין חייב שיהיה גנרטור משלו ?

 

<b>15.</b>   <b>שיטה בלתי מוארקת במיתקן ארעי הניזון מגנרטור ארעי</b>
    במקרה של זינת מיתקן ארעי באספקה עצמאית מגנרטור ארעי מותר שהזינה תהיה בלתי מוארקת כאשר בגנרטור ובמיתקן מתקיימות הוראות תקנות החשמל (הארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), תשמ”ד-1984, המתיחסות לשיטה בלתי מוארקת או מתקיימות דרישות אלה:
  (1) כל גופי המתכת החייבים בהארקת הגנה, כולל גוף הגנרטור, יחוברו למוליך הגנה הכלול בתוך כבלי הזינה; מותר שמוליך ההגנה יהיה מוארק;
  (2) חתכי מוליכי ההגנה יהיו שווים לפחות לחתכי מוליכי ההארקה כנדרש בתקנות החשמל (הארקות ושיטות ההגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), תשמ”ד-1984;
  (3) כאשר התנגדות הבידוד בין מוליך ההגנה לבין המיתקן החשמלי ירדה מתחת ל-22 קילואום, תינתן אתראה חזותית וקולית;
  (4) הראו חישוב או ניסוי שמתח התקלה לאורך מוליך ההגנה אינו יכול לעלות על 50 וולט למשך יותר מ-5 שניות, לא תידרש התראה כאמור בפסקה (3);
  (5) נתקיימו התנאים של פסקה (4), לא יעלה סכום האורכים של הכבלים על 250 מטר.