#114333

difrentional
משתתף

שלום,

אני רק מניח שזינה צפה  מיועדת למתקן ארעי קטן ולא למערך בניינים . בנוסף, ההשקעה הכספית במערכת כזאת יקרה משמעותית משיטת הגנה בתקנות מתקן ארעי.