#114334

Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

א מדובר במתקן חדש שחסר לו טופס 4 כדי לקבל חיבור קבוע ומשתמש בחיבור הזמני לאתר בניה שקיבל בזמן הבניה ,גודל החיבור הוא 3*25A 

ב. כל מה שכתבתה  היה נכון לפני התקנות החדשות 

ראה סעיפים 58-59-90 בפרק מוליכים בספר 2020 

אין יותר איזכור לבדיקה לפני הפעלתו הראשונה ע’י בעל הרשת כפי שהיה כתוב בעבר 

בנוסף איני מבין מדוע מפקח שאין איזכור על עבודות שהוא רשאי לבצע  בתקנות יכול לתת אישור הפעלה 

בתודה מראש 

סמי רז