#114343

Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

ראשי תודה רבה על תשובתך אך עדיין לא ברור לי שני דברים 

1 האם אני יכול לתת אישור תקינות והפעלה למתקן חדש 

2 כפי שכתבתי קודם בפרק מוליכים ניכתב 

58. .בדיקת מוליכים במתקן )

א( מוליכים, תיבות ואבזרים המותקנים במיתקן חשמלי ייבדקו אחרי השלמת המיתקן החשמלי, על ידי חשמלאי בעל רשיון מתאים לבצוע סוג עבודת החשמל שבעדה הותקנו המוליכים והאבזרים. )ב( לאחר בדיקת המיתקן כאמור בתקנת משנה )א( ולפני הפעלת המיתקן, יזמין החשמלאי בדיקת הפעלה ותצורף להזמנה תכנית המיתקן והצהרתו בכתב שהמיתקן נבדק על ידיו ושהוא תואם את הוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.

59 .בדיקת הפעלה של מיתקן חשמלי : ציתות 

)א( לאחר בדיקה כאמור בתקנה 58(א(, ולפני הפעלת המיתקן החשמלי, ייבדקו המוליכים והאבזרים והתאמת התקנתם לתכנית הטכנית של המיתקן החשמלי, על ידי חשמלאי בעל רשיון חשמלאי-בודק או על ידי מפקח. )

ב( תוצאות בדיקת הבידוד, רציפות המעגלים, ההארקות או ההגנות האחרות, אופן ההתקנה ואמצעי ההגנה הדרושים לפי תקנות אלה, יירשמו על ידי חשמלאי בעל רשיון חשמלאי-בודק או על ידי מפקח, הכל לפי הענין, בתעודות הבדיקה של המיתקן החשמלי, ויישמרו בידי החשמלאי-הבודק או המפקח וכן בידי בעל המיתקן החשמלי או מחזיקו, הכל לפי הענין. )

ג( תעודת הבדיקה וכן התכנית הטכנית של המיתקן, תאושר על ידי החשמלאי הבודק או המפקח 

מה שלא ברור זה שכתוב שמפקח יכול לבדוק מוליכים ואביזרים והתאמת התקנתם הטכנית……..

מה קשור מפקח ומערכת חשמלית 

 

בברכה 

סמי רז