#114398

arielsegal
מנהל בפורום

תפקידו של המפקח הוא לוודא שהמתקנים הותקנו לפי דרישות תקנות החשמל, דרישות המתכנן והמפרט הטכני.

תפקידו של הבודק לאשר חיבור למתח של המתקן ואת שיטת ההגנה בפני חשמול.