#114429

elad
משתתף

שלום אריאל,

כידוע, תאורה באיזור 0 תוזן במתח נמוך מאוד.

לגבי אזורים 1, ו-2 מצוין “יוזן המיתקן במתח בטיחות נמוך מאוד (SELV), ובלבד שמקור הזינה ימוקם מחוץ לאזורים האמורים.”.

לגבי עמודי תאורה מצויין “לא ימוקמו עמודי תאורה באזור 0, באזור 1 או באזור 2.”.

להבנתי, כוונת התקנות היתה שאין להזין עמודי תאורה במתח נמוך, ניתן ללמוד זאת מקל וחומר, אם באיזור 0 מותר הזנה במתח נמוך מאוד, על אחת כמה וכמה שמותרת הזנת עמודי תאורה באיזורים 1, ו-2.

אתה לא סבור כך?, מדוע לא ניתן להזין עמודי תאורה באיזורים אלו במתח נמוך מאוד?

אודה לתשובתך