#114446

elad
משתתף

תודה אריאל,

  1. אם הבנתי אותך נכון, לדעתך, אם האפשרות של הזנת עמודי תאורה באיזורים 1, ו-2 היתה חוקית, אזי וועדת הפירושים היו מציעים לשאול זאת.
  2. אם כך, מאחר ותשובת הוועדה הינה משנת 2008 שאז עוד תאורת הלד היתה לא ישימה, יש להניח שאילו היו נשאלים היום בהחלט היו מאשרים עמודי תאורה במתח נמוך מאוד באיזורים הנ”ל.
  3. מה בעצם החשש מעמודי תאורה במתח נמוך מאוד באיזורים אלו?

תודה מראש