#114488

aron david
משתתף

היי סמי 

אם מסתמכים על בורר בין הזנת חחי לגנרטור אז קל וחומר שאפשר גם לקצר פאזות מצד הגנרטור.

רק שמבחינת העמסה מירבית מותרת. ודאי שלא ניתן לסמוך על “שימוש זהיר” אלא חייבים לוודא הגנה חד פאזית לפני בערך הגנרטור לפני הבורר. ולא להסתמך על הראשי של המתקן שהוא 3 פעמים הזרם הנומינלי.