#114501

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן המצב אינו תקין מבחינת מפל המתח וזרם הקצר במתקן.

ירידה במתח אכן גורמת לריצוד הנורות ולשיבוש בפעולת הרתכת.

אם מפל המתח בכבל הזינה עולה על 3%, אזי המתקן אינו עונה לתקנות החשמל ונדרשת החלפת הכבל המזין.

המצב של העדר הארקה חמור ביותר ודורש הפסקה מיידית של הזנת החשמל להאנגר.

קיימות מערכות ויסות וייצוב מתח אך הן יקרות מאוד ואיני סבור שבמקרה המתואר נכון להשתמש בהן.