#114551

difrentional
משתתף

הדרך הכי קצרה היא ישירות מהנדס. רק צריך לשנות חשיבה כי אתה נכנס  ל 4,5 שנים קשות (בצורה עדינה: המתמטיקה, פיסיקה וכדומה בהנדסה מול הנדסאי שמים וארץ)

מעבר לכך, כל מה שלמדת בחיים גם מכשור ובקרה יש לו ערך ואין לבטלו.