#114589

arakoos
משתתף

סמי שלום

לפי מה שאני מבין משאלתך, מדובר בכבלים של חח”י בתוך הדירה ולא כבלים עיליים העוברים ברחוב בסמוך לדירה.

אפשר לפנות לחברת החשמל כפי שהציע אריאל. במקרים רבים הם משתפים פעולה ובהחלט ניתן לפתור את הבעיה במהירות.

לצערי, מכורח המציאות, חברת החשמל לא מסוגלת לטפל בכל פנייה הקשורה לאי עמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה והם “מתחבאים” מאחורי חוק הקרינה הקובע שכל ערך מתחת ל-1000 מיליגאוס אינו חריג.

ייתכן וניתן להפחית את הרמות באמצעות טיפול בתשתיות החשמל (לדוגמא – במידה ויש זליגת זרם להארקה באחת הדירות זה ישפיע על הרמות בקו ההזנה). כמו כן, ייתכן וניתן להתקין מיגון קרינה על רצפת הדירה. 

בהצלחה