#114692

noam
משתתף

הגדרת מתח נמוך מאוד משתנה לפי הנושא

למשל לפי “תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש”ן-1990” יש החרגה לטובת בזק של 65 וולט

הרבה מציוד התקשורת בשוק מבוסס 48 וולט מתח ישר אך מגובה מצברים

מצברים במתח נומינלי 48 וולט נטענים עד קרוב ל-60 וולט ולכן החריגו רשתות תקשורת 

כדי להוסיף לבילבול לא בכל מקום יש הבדלה בין זרם ישר ובין זרם חילופין