#114713

Samy
משתתף

 לאריאל בוקר טוב 

זו בדיוק הבעיה 

פניתי לחחי בנוגע למתקן שבדקתי וביקשתי שינתקו את האיפוס 

הם סירבו ואפילו גיחכו על עצם הבקשה 

זו סככה גדולה הנחתי את החשמלאים להתקין פאפ   ולגשר את כל השרותים המתכתיים בתוך הסככה . 

הבעיה היא עם גדר המכתית רציפה מסביב למגרש שחלקו בתחום ההשפעה וחלקו מחוץ לתחום ההשפעה [ מגרש גדול ]

ולבסוף הנחתי להאריק בשני הקצבות הקרובים לסככה 

בברכה 

סמי רז