#114721

Matan_hadaddd
משתתף

לדעתי זה ניקרא איפוס במיוחד שטתה מתאר שהשנאי על עמוד ויש לו הארקת שיטה בעמוד …זה גם לא משנה גם אם לא היה בעמוד שיטה זה ניקרא איפוס זה פשוט היה גם שיטה ואיפוס יחד כל מצב שמחובר אפס להארקה במתקן זה יותר איפוס השאלה היא רק הם יש תנאים לאיפוס או אין כמו שציינת ובכל מקרה לא מוציאים הארקה מחוץ למתקן. זו דעתי