#114725

Mp1969
משתתף

סמי שלום רב ,.

בבקר ההחלפה יש חיגור חשמלי. 

תבקש סכימה של בקר החלפה ותראה שהוא כולל חיגור חשמלי כך שהחיגור הנוסף הוא מאכני והכל תקין.

מיכאל