#114736

difrentional
משתתף

לדעתי כל עוד המערכת אינה משרתת במתקן רפואי, אין חובה לבצע סלקטיביות. מעבר לכך אם תחליט להחליף למבטח גדול יותר  כמובן לבדוק אם הלוח חלוקה מתכתי והאם שטח חתך כבל המזין מתאים למבטח שהוחלף בלוח המזין.