#114741

Mp1969
משתתף

שלום .

גם אם אין חובה לבצע סלקטביות.

האם המבטח במעלה הזרם נגיש ?

אם לא תחשוב על תקלה צפויה שיקפוץ הראשי בלוח המזין לפני הלוח שלך. 

זו סיבה שצריך לבצע סלקטביות.

אם הלוח המזין נגיש . החלף את המא”ז בלוח שלך במנתק .

כמובן יש לקחת בחישוב גם פרמטרים אחרים. כמו שצויין לעיל.

כך תחסוך