#114780

difrentional
משתתף

לדעתי בעניין בחירת הפה”פ והשטח חתך  הנוסחה נכונה לחישוב זה אך אם אני לא טועה זה לא יכול להיות  אותו (K (,115143 שמחושב למוליך. ישנם פרמטרים נוספים המשפיעים על  K (כגון טמפרטורה אופפת בזמן קצר) בבחירת הפה”פ.  אם ישנה טעות אשמח לתיקון.