#114782

difrentional
משתתף

שלום אריאל,

לפי  מה החליטו שטח חתך מזערי 160 ממ”ר? (מספר מוליכים מינמלי עם שטח חתך מסוים?) בנוסף בחישוב שטח חתך של פה”פ  אין התייחסות לתנאי התקנת הפה”פ? האם מספיק לחשב לפי הנוסחה למוליך?