#114787

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

נושא מוליכי הארקה הוא פשוט אם מפשטים אותו.

פס השוואת פוטנציאלים משמש כאמור להשוואת פוטנציאלים ולחיבור שרותים מתכתיים שאין צורך בחשמל להפעלתם כמו צנרת מים, צנרת גז, צנרת אוויר דחוס, פירי מעליות ומיזוג אוויר, מדרגות חירום מתכתיות, תקרות אקוסטיות וכד’. המוליכים המחוברים בין פס השוואת פוטנציאלים לשרותים המתכתיים נקראים מוליכי חיבור.

לפסי השוואת פוטנציאלים משניים יתחברו שירותים מתכתיים קומתיים כשנדרש.

מפס השוואת פוטנציאלים מתחבר גם מוליך הארקה ראשי ללוח החשמל הראשי.

מהלוח הראשי לכל לוחות המשנה עוברים מוליכי הארקה במקביל או כחלק מכבל הזינה ללוחות אלה. 

מוליכי הארקה משמשים להגנה בפני חשמול בלבד והם נקראים מוליכי הארקה.