#114802

arielsegal
מנהל בפורום

אכן צדק יוסי, לבנין אמורה להיות הארקת יסוד.

במידה וזו לא קיימת, או שאינ מוצא אותה, ממליץ להתחבר לאחד מברזלי הזיון בעמודי הבנין, לבדוק את עכבת לולת התקלה ביחס אליו ואם הוא מקנה הארקה טובה, לרתך אליו ת נקודת הריתוך, להגן עליה באמצעות קופסה מתאימה וממנה להסתעף לכלל הדירות בבנין.