#114808

arielsegal
מנהל בפורום

 שלום,

אני מסכים עם החישוב שלך.

אני ממליץ להתקין שטח חתך זהה של מוליך הארקת שיטה ומוליך הארקת הלוח.

יש לבדוק גם את עמידות המוליך בקצר חד פאזי מזערי (כשהמפסק נפסק לאחר חמש שניות).

מנסיוני מפסק בעל הגנות תרמומגנטיות עלול שלא להפסק בקצר לאדמה (חד פאזי) באמצעות המנגנון התרמי. במקרה זה זרם הקצר עלול להמשך זמן ארוך מאוד.

לפיכך חשוב ששטח חתך מוליך ההארקה לא יהיה קטן מדי שבידודו עלול להפגע.

לפיכך צריך להתחשב גם בסוג המפסק. 

במפסק עם הגנות תרמו מגנטיות עדיף להתקין מוליך הארקה ששטח חתכו שווה לחצי משטח חתך הפאזה (לכיסוי).

במפסק עם הגנות אלקטרוניות יש להתקין מוליך הארקה ששטח חתכו מתאים לזרם הקצר הצפוי במקרה זה יש לבדוק עמידות בזרם קצר מרבי וכן זרם קצר השווה לזרם לערך פעולת המנגנון המיידי עם זמן התגובה עבור ערך זה.