#114816

arielsegal
מנהל בפורום

כמפורט בתשובות רבות בפורום פס השוואת פוטנציאלים הינו חיבור לברזלי הזיון של המבנה ולכלל השירותים המתכתיים במבנה כדי לימור פוטנציאל אחד במבנה במקרה של חישמול, פגיעת ברקים במבנה או דומה.

השוואת הפוטנציאלים מבטיחה גם פוטנציאל אחיד בכל חלקי המבנה במקרה של ניתוק מוליך ה- PEN, קצר לגוף מתכתי של מתקן המתח הגבוה במבנה (במקרים שקיים מתקן כזה) ועוד. לכן לא נדרשת השוואת פוטנציאלים במתקן המוגן ב- TT.

אסור להשתמש במבנים צמודים או מבנים הנמצאים בתחום השפעה אחד על משנהוכשאחד  בהארקת הגנה ושני מאופס בשל החשש שבעת נתק במוליך האפס, ברשת הזינה יופיע על גופים מתכתיים במתקן המוגן ב-TT מתח מסוכן, מתח השווה למתח על פ”הפ של הצרכן המאופס.

כל התשובות מתמקדות במושגאחד קטן: השוואת פוטנציאלים. הבנת המושג מסבירה את כל המגבלות