#114825

arielsegal
מנהל בפורום

בבנין המוגן ב- TT אין איפוס.

בבנין המוגן ב- TT אין שנאי מתח גבוה ואם יש אזי הארקתו מרוחקת מהמבנה.

מרבית הבניינים המוגנים ב- TT נבנו לפני שתקנות הארקת יסוד היו בתוקף ולכן אין להם השוואת פוטנציאלים בין ברזלי הזיון וטבעת גישור.

בנין שקיימת בו הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים אין בעיה שיהיה בהשפעת מבנה אחר מאופס אבל לאור העדר דרישה להשוואת פוטנציאלים במבנה שמוגן ב- TT המחוקק אסר זאת.