#114831

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין מושג כזה הגנה צפה. ישנן שיטות הגנה בלתי מוארקות: זינה צפה והפרד מגן.

זינה צפה: 

זינה צפה הינה אמצעי הגנה בפני חשמול המאופיין ע”י העדר הארקת שיטה (מערכת מתחים שאינה מיוחסת לאדמה) שמטרתה למנועאפשרויות חשמול ומניעת הפסקת המעגל המזין בתקלה ראשונה.
אופן הביצוע:
השיטה מחייבת מקור נפרד כמו שנאי מבדל או גנרטור.
זינה צפה מותרת בתנאי שיותקן ליד מקור הזינה משגוח לפקוח על רמת הבידוד במתקן.

מאחר ומתח מקור הזינה “צף” לא יתכן חשמול, בשל מגע במוליך או בגוף מחושמל, במגע ישיר או בלתי ישיר (מגע בלתי ישיר הינו מגע של אדם בגוף מתכתי בעת שאחד ממוליכי הזנה נוגע בו).
כדי להבטיח זיהוי תקלת בידוד בין הזינה לגופים מתכתיים של ציוד מסוג וגופים מתכתיים במתקן המוזן, (כולל מקור הזינה) יש לחברם באמצעות מוליך הגנה לפס מגן שיוארק במתקן נייח ויחובר לגוף כלי הרכב במתקן נייד כדוגמת ניידת, מטוס וכד’.
יש לתקן את הליקוי בהקדם ברגע שהמשגוח מתריע על ליקוי בבידוד.
כוון המשגוח ניתן לביצוע באמצעות כלים בלבד.
שיטה זו שימושית בחדרי ניתוח, במתקנים רפואיים, במתקני זרם ישר המוזנים באמצעות מצברים במתח נמוך, בספינות, במטוסים ועוד.