#114832

arielsegal
מנהל בפורום

מבצעים פעולות מיתוג וקיצור לפי פקודה שרשם בעל רשיון חשמלאי מהנדס שמכיר את האתר ואת המתקן היטב. צוות המבצעים ימנה 2 אנשים בעלי רשיון מתח גבוה כאשר הבכיר מבניהם יכול להיות רק אחד משלשת אלה: בעל רשיון חשמלאי מהנדס, בעל רשיון חשמלאי הנדסאי או בעל רשיון חשמלאי טכנאי (לשני האחרונים חייב להיות גם רשיון חשמלאי מתח גבוה מסוייג למתקן הנדון). השני בצוות יכול להיות חשמלאי מסוייג מתח גבוה למתקן אותו הוא מתפעל עם רשיון חשמלאי מעשי ומעלה.

אין קשר בין רשיון חשמלאי מסוייג לרשיון חשמלאי מסוייג למתח גבוה.

כדי לקבל רשיון חשמלאי מסוייג למתקני מתח גבוה חייב המשתתף בקורס להיות בעל רשיון חשמלאי מעשי ומעלה.